home
informatie
lezingen en workshops

contact

 
   
   
 
 
 
 
sitemap
 

portfolio (kunst)

agenda / exposities

Journalistiek
 over mijn werk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tekst bij de tentoonstelling in Fontrodona Artspace.

Installatie (foto's en schilderijen op een muurschildering).

7/6-4/7 2014
 
(For english, scroll down)

Cleaning the machine

Ooit begon ik als fotokunstenaar. Ik hield ervan te zien hoe licht zich afdrukt in materie. Foto’s afdrukken deed me denken aan hoe herinnering werkt. Als je je iets herinnert haal je niet een oude waarneming terug, je reproduceert een nieuwe versie ervan. Herinnering is geen archief maar een reconstructie. Vaak veranderen we daarbij ongemerkt iets aan het beeld. Keken we niet goed, of brengen we het beeld in overeenstemming met wat we beleefd hebben? Wat is werkelijkheid, als het níet is wat wij beleefd hebben? Maar wat we zien is direct gebonden aan wie wij zijn en wat we weten. Terwijl we kijken ordenen we razendsnel wat we zien. We omkaderen, beoordelen, geven betekenis, kennen belang en waarde toe. Het fenomeen ‘klokkenluider’ – iemand die ziet wat hij ziet - laat zien hoe beladen dat kan zijn.

Later zag ik dat de klassieke techniek van ‘onderschildering’ veel lijkt op fotografie: zo’n schilderij ontwikkelt zich als een foto in een bak met chemicaliën. Langzaam opkomend als geheel, reagerend op het licht (of, de aandacht van de schilder). Een contrasterende onderschildering brengt de kleuren tot leven. De ‘dode laag’ (zwart-wit) daar tussenin maakt het beeld 'echt', geeft het beeld een materieel-fysieke kwaliteit. Die gelaagdheid lijkt overeen te komen met de manier waarop onze waarneming functioneert.

 

Als we kijken resoneren alle lagen mee - idealen, oerbeelden, archetypen, ambities, verlangens, angst, weerstand, schaamte. Zo binnen, zo buiten. Licht en duisternis vormen ons beeld en we dragen ze ook in ons. Licht betekent : ‘zien’ of bewustzijn. Duisternis staat voor ‘niet zien’, ‘niet weten’, voor materie en misschien ook wel voor die ruwe kern die ons individualiseert en drijft, die ons ondernemend maakt en moeilijk in te schatten. Bij ‘het spirituele’ denkt men altijd aan licht. Maar licht is zonder duisternis helemaal niet zichtbaar.

 

 

Ik reproduceer beelden die indruk op me maakten – bergen, stoplichten, explosies – om te zien hoe dat proces in z’n werk ging. Zoals je een machine uit elkaar haalt om te zien hoe die werkt, en hem daarna weer in elkaar te zetten. Uiteindelijk blijkt er altijd een betekenis of idee achter te zitten, een stoplicht staat bijvoorbeeld voor ‘regels’ of ‘keuzes maken’. Maar het bewustzijn daarvan komt altijd achteraf.

Ik houd van de buitenkant van de dingen. Het is de democratische, gedeelde noemer van onze waarneming. Iedereen kan hem zien. Hij vraagt betrokkenheid en houdt ons ‘hier’. Waar de waarneming is, is ook de ziel. Het vlies daartussen is ademend en flinterdun.

 

 

 

 

 

Meer foto's hier

Dingen als ‘echtheid’ en ‘waarde’ interesseren me. Wat wil een mens zien, wat vind ik belangrijk? Vaak zijn dat hele algemene dingen, hoewel zingeving een hoogstpersoonlijke kwestie is. In dit gebied zitten het banale en het ideale aan elkaar vast. Idealen, ambities, wensen en behoeften kunnen ongemerkt elkaars plaats innemen. Ze zijn als een grijsschaal waarin je alleen op eigen aandacht kunt navigeren. Als ik geen vertrouwen had in de mensheid had zou het de moeite niet waard zijn. Maar zelfonderzoek, het willen weten omtrent eigenlijke ideeën, gevoelens en drijfveren, is wat me gaande houdt.

Meer foto's hier

In English:

Cleaning the machine
When I started I was a photo artist. I liked to see light making its imprint in matter, changing and transforming it. Printing photos reminded me of the process of memory. If you recollect something, it's not an old perception that you pulled back into consciousness - you recreate a new version of the old perception. Memory is not an archive, it's a reconstruction. Often we involuntarily change something in the process. Didn't we look well, or are we adjusting the image to what we experienced at the time? What is reality, if nót that which we experienced? That which we see is bound directly to who we are and what we know. While we look we categorize things in the blink of an eye. We frame, classify, judge and give meaning. The phenomenon of the 'whistleblower' - a person who sees what he sees- shows how precarious that can be. It shows that perception is never just subjective and always connected to values.

Later I saw that the classical technique of underpainting resembles photography a lot. Such paintings develop like a photo in a bath of chemicals: slowly coming up as a whole, responding to the light (the painter's attention). A contrasting underlayer brings color to life. the 'dead layer' (black and white) makes the image 'real', physical and almost tangible. The colors, after that, add life. The layeredness seems to correlate to the way our perception functions.

All layers of our being resonate when we see: ideals, archetypes, ambitions, desires, fear, resistance, shame. As inside, as out. Light and darkness form our perception and we also carry them within us. Light means: to see, to be conscious. Darkness means: to not see, not know. It means 'matter' and maybe also that raw nucleus that drives and individualizes us, that makes us active and hard to predict. With 'the spiritual' one tends to think of light. But light is never visible without darkness.

While perception becomes conscious, it’s already there. I reproduce the images that made an impression on me - moutains, traffic lights, explosions - so I can see how the becoming-conscious works. Trying to catch glimpses of this process I hope to find some selfknowledge. Objectifying perception feels like, deconstructing a functional machine to find out how it works. After maintenance and cleaning I put it back together. In the end there's always meaning - a traffic light means 'rules' or 'making choices'. But that knowledge usually only comes in retrospect.

In making these’reconstructions’ (paintings) I like to hang on to the outside of things, because it’s the common denominator of our perception. It keeps us connected. Where perception is, there is the soul. The veil inbetween is as thin as a breath.

I’m interested in ‘value’, or what is ‘real’. What do I want to see, what do I find important? Often these are very common things, even though the quest for meaning is a highly personal one. In this area, banality is the other end of the ‘ideal’. Here, ideals, ambitions, needs and urges inconspicuously take each other’s appearance. By painting these subjects I try to clafiry all this and explore the grayscales. It requires both caution and faith. Because some meaning is always involved but most of the time, but knowing what comes usually after events have happened.

I wouldn’t bother if I had no faith in mankind . But it’s suspicion towards my own motives that keeps me going.

 

Terug naar boven.